Handledning

 

För chefer, coacher, eller anställda (enskilda eller personalgrupper) som exempelvis arbetar inom skola, äldreomsorg, socialtjänsten, kriminalvården, eller med långtidssjukskrivna. Syftet är att stärka professionen.

VAD ÄR HANDLEDNING?

FörtöjningMetod:

Handledning i grupp eller enskilt bygger på långsiktiga och återkommande möten. Det normala är 1- 1,5 år med en omfattning på 1- 2 timmar varannan eller var tredje vecka.

Gruppstorlek:  6- 10 personer  2 timmar/gång (2 x 45 min)

Enskild handledning: 1 tim / gång ( 45 min)

Syftet med vår tjänst är att stärka den enskilde eller en grupp i sin yrkesprofessionen genom att belysa möjligheter, problem och konflikter, göra dem synliga och därmed redo för bearbetning och analys. Med hjälp av sakkunnig ledning får ledare och personal, enskilt eller i grupp tillfälle att reflektera över händelser som påverkat vardagen. Vi arbetar med förhållningssättet och hur möten med människor påverkar oss själva. Ju mer man förstår sitt eget reaktionsmönster desto bättre kan man hantera vardagen.

Genom handledning får du/ni hjälp att, möta människor i svårigheter eller i affekt, empatiskt i stället för sympatiskt.  I handledningssituationerna ger vi även stöd och hjälp i hur man genomför ”det svåra samtalet” och ”utvecklingssamtalet”. Vi finns i Göteborg.