Team & organisationsutveckling

 

Innehåll och metod:

Syfte: Att bygga ett väl fungerande team om leder till en positiv organisationsutveckling.

Utgångspunkten är att analysera varje individ utifrån ”Vad är mitt uppdrag?” och ”Vad förväntas av mig i organisationen?”

  • Vi utgår därefter från det faktum att om vi skall lyckas bygga ett väl fungerande team som utvecklar /förändrar organisation i en positiv riktning måste vi börja med en kartläggning över var i processen gruppen och organisationen befinner sig. Nedanstående förslag utgår från en väl beprövad modell med en omfattning på två dagar (+ eventuell uppföljning) och bygger på grundinställningen att kontakten mellan människor på en arbetsplats skall kännetecknas av öppenhet, förtroende och gemenskap.
  • Vi betonar att arbetsgruppens totala resultat avgörs utifrån sammanhållning, mognad och dess förmåga att omsätta sin samlade kompetens till gagn för organisationen.
  • Utbildningsdagarna byggs upp kring kunskapen om att den psykosociala arbetsmiljön skapar de betingelser som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, erfarenheter, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att givna uppgifter skall kunna lösas på bästa sätt.
  • Kunskap om och förståelse för samspelet mellan människor är därför en förutsättning för gott arbetsklimat. Till detta läggs en övertygelse om att människor kan och vill utvecklas.
  • Med hjälp av praktiska övningar förtydligar vi de teoretiska inslagen. Vi strävar efter att på ett lustfyllt sätt bygga upp ett positivt gruppklimat med fokus på den enskilda människans ansvar och uppdrag i organisationen.

Tid för eftertanke och reflektion skall bidra till att givande diskussioner förs under dessa dagar.